(S)-西酞普兰草酸盐

草酸右旋西酞普兰
品牌:
E0958(S)-西酞普兰草酸盐

4,4'-二甲氧基三苯甲基氯[羟基保护剂]

4,4'-二甲氧基三苯基氯甲烷
品牌:

4,4'-双甲氧基三苯甲基氯

4,4'-二甲氧基三苯基氯甲烷
品牌:

5-HT摄取抑制剂

氢溴酸西酞普兰
品牌:
APEB67365-HT摄取抑制剂

6-氨基己酸

6-氨基己酸
品牌:
ad691976-氨基己酸

6-氨基己酸

6-氨基己酸
品牌:
A03126-氨基己酸

6-氨基己酸 [用于生化研究]

6-氨基己酸
品牌:
品牌:
品牌:
品牌:
品牌:
品牌:
品牌:
品牌:
品牌:
品牌:

DMT-Cl

4,4'-二甲氧基三苯基氯甲烷
品牌:
APEA7007DMT-Cl
品牌:
品牌:

MT1/MT2/5-HT2C激动剂

阿戈美拉汀
品牌:
APEB2262MT1/MT2/5-HT2C激动剂

最优采购方案

专业包装 正品保障

急速物流 安全配送

品类齐全 轻松购物